For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به کارگیری روش های مبتنی بر رایانش ابری با استفاده از سیستمهای سیار برایارائه خدمات دولت الکترونیک

مبینی دمنه، حجت اله؛ محمدعلی منتظری و شهره آجودانیان، 1392، به کارگیری روش های مبتنی بر رایانش ابری با استفاده از سیستمهای سیار برایارائه خدمات دولت الکترونیک: رای گیری سیار، دومین همایش ملی کامپیوتر، سنندج، دانشکده فنی و حرفه ای سما سنندج.

Conference Papers
Month/Season: 
January
Year: 
1392
File: 

تحت نظارت وف بومی