For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

استفاده از پردازش تصویر در خوشه بندی هوشمند

عزیزاللهی، نرگس؛ بهزاد سیف الدین هومانی و محمدعلی منتظری، 1392، استفاده از پردازش تصویر در خوشه بندی هوشمند، اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، صفاشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر.

Conference Papers
ماه: 
January
سال: 
1392
File: 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی